top of page

קידום בריאות
(קבוצות המופעלות ע"י רכזת בריאות עירונית)

תחום/י ההתנדבות:

בריאות וספורט

מיכל אלימלך

יו"ר/ת הארגון:

בעלי/ות תפקידים:

0-20

מספר מתנדבים:

עיריית מודיעין מכבים רעות פועלת לקידום שירותי בריאות הציבור ואיכות החיים לתושבי העיר.
כחלק מהפעילות הצטרפה מודיעין מכבים רעות כחברה ברשת ערים בריאות בעולם המאוגדות בארגון הבריאות עולמי. מטרות המדור לקידום בריאות:
קידום בריאות והטמעת אורח חיים בריא בקרב כל שכבות האוכלוסייה.
יצירת סביבה קהילתית תומכת .
חיזוק מעורבות הקהילה בפעילויות למען קידום בריאות

קידום בריאות
 (קבוצות המופעלות ע"י רכזת בריאות עירונית)

פרטי יצירת קשר להתנדבות:

אייקון של טלפון נייד

054-6409070

אייקון של מעטפה
אייקון של מיקום

מודיעין-מכבים-רעות

קידום בריאות
 (קבוצות המופעלות ע"י רכזת בריאות עירונית)
קידום בריאות
 (קבוצות המופעלות ע"י רכזת בריאות עירונית)
קידום בריאות
 (קבוצות המופעלות ע"י רכזת בריאות עירונית)

טרם נקבע

תפקיד בחירום:

bottom of page