top of page
תמונת נוף של מודיעין-מכבים-רעות
הוראת שימוש

הוראות שימוש

1. קבלת התנאים

התנאים להלן חלים על אתר האינטרנט של "givein modiin" (להלן: "givein modiin")  כל המידע, התוכן והשירותים הכלולים בו ("האתר"). בכניסתך לאתר זה, הנך מאשר כי קראת, הבנת והסכמת לפעול בהתאם לתנאים המתוארים בתנאי שימוש אלה. אם אינך מבין או מסכים לתנאים אלו, עליך לצאת מאתר זה מיידית ולהימנע מלעשות בו כל שימוש.

תנאי שימוש אלו הנם הסכם מחייב בינך ובין  givein modiin והשימוש שלך באתר כפוף לנוסח תנאי השימוש שבתוקף במועד כניסתך לאתר.

givein modiin רשאית לשנות תנאי שימוש אלה בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. במקרה של שינויים מהותיים givein modiin תודיע לך על כך באימייל או על-ידי פרסום הודעה בדף הבית של האתר.

עליך לעיין בנוסח העדכני ביותר של מסמך זה על ידי ביקור בכתובת www.giveunmodiin.co.il  השימוש בלשון זכר ו/או יחיד במסמך זה נכונים גם ללשון נקבה ולשון רבים ורשומים כך מטעמי נוחות בלבד.
 

2. רישיון מוגבל

בכפוף לתנאים המפורטים בהסכם זה, givein modiin תעניק לך רישיון גישה לאתר, שהינו אישי, בלתי ניתן להעברה, ללא זכות למתן רישיונות משנה, לא בלעדי, מוגבל וניתן לביטול במלואו, למטרת שימוש אישי ולא מסחרי בלבד בשירותים הזמינים באתר. הנך מתחייב להשתמש באתר אך ורק בהתאם להוראות הסכם זה.

אתה האחראי הבלעדי להשיג, לשלם עבור, לתקן ולתחזק את כל הציוד, החומרה, הכלים, התכנות, השירותים והחומרים הנדרשים לצורך ובקשר עם גישה לאתר זה ולמוצרים והשירותים הניתנים בו. מבלי להגביל את האמור לעיל, עליך לשלם את כל החיובים, המיסים, העלויות והאגרות להשגת גישתך לאתר, לאינטרנט, הטלפון, והמחשב שלך וכל ציוד קצה אחר.

3. הגבלות על שימוש

אתה מצהיר ומתחייב כי הנך לפחות בן 18 וכי תעשה באתר אך ורק שימוש אישי, אינפורמטיבי ובלתי מסחרי. אלא אם השגת את הסכמתה המוקדמת בכתב של givein modiin אינך רשאי והנך מתחייב שלא:

 • להעתיק, להדפיס, לשנות, להפיץ, להעמיד לרשות הציבור, למסור, לפרסם, להציג, להראות, לשכפל, להוציא לאור, לתת רישיון, ליצור עבודות נגזרות, להשכיר, להמחות, להעביר, לשעבד או למכור כל חלק מהאתר או אילו מזכויותיך הכלולות בתנאי שימוש אלה לצד ג' כלשהו.

 • להעתיק, לשנות או להציג את השם, הלוגו ו/או סימני המסחר של givein modiin /צדדים שלישיים/האתר בכל דרך; או לכלול כל סימן מסחר של givein modiin, או כל וריאציה שלו כתגית-מטא, יסוד טקסטואלי חבוי או כל סימן אחר אשר עשוי ליצור רושם של שיוך, חסות או תמיכה בינך ובין givein modiin ו/או צד ג' כלשהו.

 • לעשות כל שינוי, דקומפילציה, הינדוס לאחור או כל ניסיון להגיע לקוד המקור של האתר, כולו או חלקו, או ליצור יצירות נגזרות מהאתר או כל חלק ממנו.

 • לפגוע ב ו/או להפר זכויות חוזיות ו/או זכויות קנייניות או מעין קנייניות, לרבות זכויות קניין רוחני של givein modiin ו/או צדדים שלישיים.

 • לאפשר גישה לאיזה מבין העמודים, הטקסט, התמונות או התוכן של אתר זה תוך שימוש בטכנולוגיית "מסגור" (Framing).

 • להשתמש בכלים המיועדים למתן גישה ממוחשבת חוזרת לאתר זה או לבקר באתר ו/או בכל חלק ממנו באופן בלתי מורשה ו/או לעשות שימוש באתר תוך שימוש בשיטות ו/או אמצעים שאינם מורשים, כולל בין היתר רובוטים, זחלים, עכבישים ו/או כל אמצעי אוטומטי אחר.

 • להשתמש באתר לכל מטרה בלתי חוקית או מפרה או תוך הפרת כל דין, חוק או תקנה או לעשות שימוש באתר ו/או להפיץ כל חלק ממנו באזורי שיפוט בהם פעולה זו ו/או כל חלק מהאתר מהווים עבירה על החוק, או ככל שפעולה זו תכפיף את givein modiin ו/או מי מהגורמים הקשורים אליה לחובת רישום בתחום סמכות השיפוט או מדינה כאמור.

 • לעשות כל שימוש הפוגע או עלול לפגוע (לרבות הוצאת לשון הרע) בgivein modiin ו/או הגורמים הקשורים עמה, במשתמשים אחרים ו/או צד ג' כלשהו לרבות ומבלי לגרוע במוניטין שלהם.

 • להעלות תכנים, תוכנות ו/או חומרים הנגועים בוירוסים או כל קוד פוגעני ו/או הנועד להפריע, להגביל תפקודי תוכנה חומרה ו/או שירות.

 • לעשות כל פעולה המפריעה למהלך התקין של האתר.

 • לעשות כל פעולה שהנה בניגוד למדיניות וכללי ICANN.

 • לעשות שימוש באתר להפקת רווח ו/או מטרות מסחריות כלשהן.

 • למסור מידע כוזב.

המשתמש מתחייב לא לגרום ו/או לתרום, בהתנהגותו, מעשיו ומחדליו, במישרין ו/או בעקיפין, להפרת המגבלות המצוינות לעיל.
 

4. זכויות קניין ובעלות

האתר וכל הטקסטים, גרפיקה, תוכנות, לוגואים, שמות מסחר, עיצובים, לחצנים, תמונות, קטעי וידאו, קטעי שמע, מאגרי נתונים וכל שיפור ו/או יצירה נגזרת של אלה וכל זכויות הקניין הרוחני הקשורות בכל אלה("קניין "givein modiin), הם רכושה הבלעדי של ר givein modiin, מרשיה ו/או מי מטעמם. תנאי שימוש אלה אינם מקנים לך כל זכות בקניין givein modiin, אלא זכות שימוש מוגבלת באתר בלבד כמפורט לעיל בסעיף 2. כל העתקה, שינוי, שימוש מסחרי, שימוש חוזר או הפצה של קניין givein modiin אסורים בהחלט ללא קבלת אישורה מראש ובכתב של givein modiin. משמעות המונח " זכויות קניין רוחני " הוא, בין אם הן רשומות או לא, בכל העולם: (א) זכויות הקשורות ביצירות כתובות, עיצוב וצילום כולל זכויות יוצרים; (ב) סימני מסחר, סימני שירות, לוגואים, שמות מסחריים, שמות מתחם, הזכות לפרסום ומוניטין; (ג) פטנטים, בקשות פטנט ואמצאות; (ד) זכויות המקבילות לאלה המוזכרות לעיל וכל זכות קניינית אחרת הקשורה בקניין לא מוחשי; (ה) פיצולים, המשכים, הארכות, חידושים ורישום מחדש של כל זכות מהזכויות המוזכרות לעיל, בין אם קיימים היום או שיוגשו, יירשמו ו/או יתקבלו בעתיד.

אין באמור לעיל כדי להוות מצג לגבי בעלות givein modiin בתכנים של צדדים שלישיים, אלא רק אזהרה לידיעתך כי התכנים מוגנים.

הנך מסכים ומודע לכך כי ל givein modiin הזכות המלאה, בכל זמן בו תחפוץ ומכל סיבה שהיא או ללא סיבה כלל, לעצב מחדש, לשנות את הסדר, המבנה והמפרט, המאפיינים וכל רכיב ו/או אספקט אחר של האתר או כל חלק ממנו.

 

5. מטרות ותכלית

ל givein modiinמטרות רבות, ביניהן הגשמת יוזמה חברתית, סיוע לאחרים ותרומת חפצים. תכלית givein modiin ו/או האתר היא עשייה למען חברה טובה יותר והעצמת כוחה של החברה האזרחית. האתר מהווה כלי טכנולוגי המשמש לחיבור בין אנשים ומעשים, להפצת רעיונות ולהגדלת היקף הפעילות החברתית בישראל. עם זאת, givein modiin אינה שולטת בכל תכני האתר והאתר עלול להכיל תכנים שאינם עומדים במטרות.

האתר לא נועד למטרות מסחריות, אלא לשמש כפלטפורמה המקשרת בין מתנדבים פוטנציאליים למקומות התנדבות (כולל עמותות) ("הצדדים להתנדבות"). givein modiin אינה מהווה צד להתנדבות ואינה מתחייבת או אחראית לסנן, לברור או להתאים את הצדדים להתנדבות. כל אינטראקציה בין הצדדים להתנדבות הינה באחריותם הבלעדית של הצדדים לאותה התנדבות. givein modiin רק מספקת את הפלטפורמה לקישור בין הצדדים להתנדבות ולפיכך אינה נוטלת על עצמה שום אחריות לאופי, טיב, מיהות ותכני ההתנדבות ו/או כל עניין אחר הקשור עימה.

פרסומים ואי מתן המלצות או עצות

givein modiin ו/או האתר אינם נותנים או מציעים המלצות או עצות מכל סוג שהוא וכל המידע והתוכן הכלולים באתר הם לנוחותך בלבד. על אף

ש givein modiin עשויה לספק נתונים, מידע ותוכן, אין לפרש מידע כאמור כעצה או המלצה. אתה תישא באחריות הבלעדית של הערכת היתרונות והסיכונים הגלומים בשימוש באתר וכל מה שתבחר לעשות במידע ותוכן אלה יהיה באחריותך הבלעדית. האתר עשוי לכלול תכנים שיעוררו התנגדות מצדך או מצד אחרים. יחד עם זאת, אנו נשתדל לבדוק תלונות ונשמח לקבל משובים ותגובות בכתובת  האתר.

givein modiin וספקיה החיצוניים אינם ערבים לדיוק, לעדכניות, לשלמות או לזמינות של האתר, או מתחייבים לתוצאות כלשהן הנובעות משימושך בו. יתכן והתוכן באתר יהפוך במהרה ללא מהימן או לא עדכני ממגוון סיבות. givein modiin וספקיה החיצוניים לא מחויבים לעדכן מידע או דעות כלשהם הכלולים בקניין givein modiin. givein modiin רשאית להפסיק להציע כל תוכן שהוא באתר בכל עת וללא הודעה וכן לחסום כל משתמש והכל בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של givein modiin.
 

6. תכנים של צדדים שלישיים

חלק מהתוכן והחומרים הזמינים באתר עשויים להיות מסופקים מטעם צדדים שלישיים (לדוגמא –פרסומים של עמותות ומקומות התנדבות). כל הדעות, העצות, ההצהרות, השירותים, ההצעות, הפרסומים, המידע והתוכן המוצגים באתר מטעם צדדים שלישיים כולל בין היתר טקסטים, תמונות, ציורים, קטעי וידאו ופרטי עמותות (ועצם היותן עמותות) שייכים למי שיצר ו/או פרסם אותם ונמצאים באחריותו ואינם בהכרח מייצגים את עמדות givein modiin. givein modiin אינה אחראית, אינה מספקת כל מצג (לרבות לגבי מהימנות, זמינות או עדכניות) ואינה מקדמת, מפרסמת ו/או ממליצה עליהם בדרך כלשהי; ואינה עורכת, מבקרת, מסננת ו/או בודקת אותם אלא רק מספקת את הפלטפורמה להצגתם בידי אותם צדדים שלישיים.

ככל שהאתר מכיל לינקים לשירותים ומשאבים חיצוניים, givein modiin אינה שולטת בזמינותם ותכנם של שירותים ומשאבים אלה ואינה אחראית לאתרים אלה.givein modiin מספקת קישורים אלו למטרות נוחות ואינה תומכת באתרים אלה או בתכנים, המוצרים ו/או השירותים המוצעים בהם. במידה ותעזוב את האתר על-ידי הקשה על לינק ו/או תצרוך ו/או תצפה ו/או תעשה שימוש כלשהו בתוכן שלא מטעם givein modiin, דע כי הנך עושה זאת באחריותך בלבד. התוכן אליו אתה נחשף באמצעות לינקים לא פותח, נערך ו/או נבדק על-ידי givein modiin ו givein modiin לא תהיה אחראית לכל נזק או אבדן שנגרמו מסיבה כלשהי הקשורה בשירותים, מידע ו/או כל תוכן המסופק בידי אתרים אחרים, כולל בין היתר כתוצאה מעיכובים, פגמים ו/או השמטות העשויות להיות בו. givein modiin אינה מציגה מצגים ו/או נותנת הבטחות ו/או המלצות ולא תהיה לה כל אחריות לתוכן כלשהו המסופק על-ידי צד ג'. givein modiin אינה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. עצם הימצאותו של קישור מסוים באתר אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר ו/או האתר עצמו אינו מפר זכויות ו/או חובות כלשהם, הינו מהימן, מלא או עדכני, ו givein modiin לא תישא בכל אחריות בקשר לכך. כמו כן, givein modiin איננה שולטת, מפקחת או אחראית בכל צורה ואופן לפעילות, תנאי השימוש ומדיניות הגנת הפרטיות של כל צד ג', לרבות אתרי אינטרנט אחרים המקושרים באתר. givein modiin קוראת לגולש לבדוק את תנאי השימוש מדיניות הגנת הפרטיות של אתרים אלו. ייתכן שתמצא כי תכנים אלה אינם הולמים את צרכיך, אתה מתנגד לתוכנם, או כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. עצם הצבת הקישור לאתרים אחרים באתר אינו מהווה תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של givein modiin לתכנים או לשירותים המוצעים באותו אתר. givein modiin אינה אחראית למידת התאמתם של התכנים למדיניות הפרטיות ותנאי השימוש בהם נוקטת givein modiin ולא למדיניות אחרת הננקטת על-ידי אותם אתרי צד שלישי. כל השימוש באתרי צד שלישי נעשה באחריותך הבלעדית. אינך רשאי לעשות קישור לאתר זה מאתרים שאינם הולמים את מטרות givein modiin.
 

7. הודעה והסרה

אם הינך מאמין בתום לב כי תוכן כלשהו באתר מפר זכויות קניין רוחני שלך, מפר את פרטיותך ו/או מהווה דיבה או עוולה, באפשרותך לשלוח הודעה ל givein modiin ולפרט טענותיך ולבקש כי החומר יוסר או כי הגישה אליו תיחסם תוך הפנייה מדויקת לתוכן המפר וצירוף אסמכתא להיותו כזה וכן פרטי התקשרות, שם ופרטים מזהים. במקרה שהתוכן מפר הוא יוסר בהקדם האפשרי ותשלח אליך הודעה בדואר אלקטרוני בעניין. אנא שים לב כי givein modiin אינה מנטרת או מסננת את התוכן המועלה לאתר על-ידי עמותות ומקומות התנדבות, אלא משמשת אך ורק כפלטפורמה המאפשרת אינטראקציה בין הצדדים להתנדבות ולכן givein modiin לא תוכל לדעת כי מפורסם באתר תוכן מפר מבלי שתיצור עמנו קשר. givein modiin לא תהיה אחראית לתוכן מפר כאמור בסעיף זה.
 

8. הגבלת אחריות

הנך מסכים כי השימוש באתר הוא על בסיס "AS-IS" ו- "AS-AVAILABLE"וכי האתר מועמד לרשותך כפי שהוא וללא אחריות ו/או הבטחה מכל סוג, בין אם מפורשת או מכללא ו/או מכוח דין (ככל שהדין החל מרשה זאת). ככל שניתן על פי דין, givein modiin והחברות הקשורות אליה, שותפיה, נושאי המשרה בה, מנהליה, עובדיה, בעלי מניותיה, סוכניה, נותני הרישיונות, קבלני המשנה שלה, ספקיה ו/או מי מטעמה, מסירים במפורש כל אחריות מכל סוג שהוא בקשר עם האתר, בין במפורש או במשתמע, לרבות ומבלי לגרוע, אחריות משתמעת בעניין סחירות (Merchantability), התאמה למטרה מסוימת (Fitness for Particular Purpose) ואי-הפרה.

givein modiin אינה מתחייבת כי: (א) האתר יתאם את דרישותיך ו/או ציפיותיך; (ב) האתר יהיה נגיש ללא הפרעה או נטול פגמים ותקלות, עדכני, מאובטח או נקי מוירוסים, טעויות, תולעים, פצצות תאריך, פצצות זמן או מרכיבים מזיקים אחרים; (ג) הנתונים והחומרים המוצגים באתר ו/או התוצאות שיושגו מהשימוש באתר יהיו מדויקים או מהימנים.

אתה האחראי הבלעדי לנקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים ו/או המומלצים לדעתך להגן על-עצמך מפני כל נזק שיגרם, לרבות לרכושך (כולל מערכת המחשב שלך) או אובדן נתונים, תביעות, נזקים, אבדן ו/או סכנה העלולים לעלות כתוצאה ו/או בקשר עם שימושך ו/או הסתמכותך על האתר ו/או כל חלק ממנו.

givein modiin והגורמים הקשורים עמה, שותפיה, נושאי המשרה בה, מנהליה, עובדיה, בעלי מניותיה, סוכניה, מעניקי הרישיון עבורה, קבלני המשנה שלה, ספקיה ו/או מי מטעמה אינם ולא יהיו אחראים בגין הוצאות, נזקים או אבדן מכל סוג שהוא, לרבות ומבלי לגרוע נזקים ישירים, עקיפים, נלווים, מיוחדים, תוצאתיים, עונשיים או לדוגמא, לרבות בגין אבדן רווחים, תשואה, הכנסה, מוניטין, תועלת, נתונים או כל עילה אחרת, אפילו אם givein modiin ידעה לגבי אפשרות קיומם.
 

9. שיפוי

הינך מתחייב לפצות, לשפות ולהגן על givein modiin נושאי המשרה שלה, מנהליה, עובדיה, בעלי מניותיה, הגורמים הקשורים עמה, סוכניה וספקיה ו/או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן או הוצאה, מכל מין וסוג שהוא (לרבות הוצאות משפטיות), שנגרמו או ייגרמו בקשר עם (במישרין או בעקיפין) שימושך באתר ו/או כל הפרה מצדך של הוראות תנאי שימוש אלו; וזאת מיד לאחר דרישתה הראשונה של givein modiin, ובנוסף לכל זכות העומדת ל givein modiin על פי כל דין.
 

10. ביטול

הנך מסכים כי givein modiin, על פי שיקול דעתה, רשאית לבטל את הרישיון וההרשאה הניתנים לך לשימושך באתר ואת תנאי שימוש אלה, ללא הודעה מראש מכל סיבה ו/או ללא כל סיבה, לרבות במקרה שהנך מפר תנאים אלה ו/או מסיבות הקשורות עם תחזוקת האתר ו/או השימוש בו ו/או מכוח דין ו/או מכל סיבה אחרת בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של givein modiin. עם הביטול עליך לחדול מיד לעשות כל שימוש באתר. במקרה של ביטול התנאים הכלולים בסעיפים הבאים יישארו בתוקפם: 3, 4, 6, 7, 10-13.
 

 1. שונות

  1. הודעה. givein modiin רשאית למסור לך הודעות, כולל בקשר לשינויים בתנאי השימוש של האתר באמצעות דואר אלקטרוני, דואר רגיל או פרסום באתר. עשרים וארבע שעות לאחר שליחת הדואר האלקטרוני ייחשב העניין כאילו קיבלת וקראת את ההודעה. הודעה שפורסמה באתר תיראה כאילו נמסרה יומיים לאחר הפרסום הראשוני.

  2. ויתור.  אי המימוש או האכיפה של זכות כלשהי מתנאי שימוש אלו על ידי givein modiin, לא יהווה ויתור על זכות זו. כל ויתור כאמור יהיה בתוקף רק אם נעשה בכתב ונחתם על ידי givein modiin.

  3. הדין החל וסמכות שיפוט. הדינים החלים על תנאי שימוש אלו יהיו דיני מדינת ישראל (למעט כללי ברירת הדין), ולבתי המשפט בראשון לציון תהא סמכות השיפוט ומקום השיפוט הבלעדיים לכל הסכסוכים בקשר עם אתר זה. כל אחד מהצדדים מקבל על עצמו את סמכות ומקום השיפוט של בתי משפט אלו למטרת כל תביעה כאמור. הצדדים מוותרים מפורשות על תחולתה של אמנת האו"ם בדבר חוזים למכר טובין בינלאומי. אתה מסכים כי כל תביעה שתהא לך בקשר עם ו/או הנובעת מהאתר תוגש בתוך שנה אחת (1) לאחר היווצרות עילת התביעה. שאם לא כן, עילת תביעה כאמור תהא חסומה לצמיתות.

  4.  בטלות חלקית. אם הוראה כלשהי מתנאי שימוש אלו תיחשב כבלתי חוקית, בטלה או בלתי אכיפה מכל סיבה שהיא, אזי ההוראה תוגבל או תימחק מתנאי שימוש אלו עד למידה המינימאלית ההכרחית, והיא לא תשפיע על תקפותן ויכולת האכיפה של יתר ההוראות.

  5.  המחאה. תנאי שימוש אלו, וכל זכויות ורישיונות המוענקים מכוחן, לא יהיו ניתנים להעברה או להמחאה על-ידך, אולם יהיו ניתנים להמחאה על-ידי givein modiin ללא הגבלה. כל ניסיון שיעשה לביצוע המחאה תוך הפרה של תנאי שימוש אלו יהיה בטל.

  6. צד ג'. אין בהסכם זה כדי להקנות זכויות כלשהן למי שאינו צד לו, ואין הסכם זה בגדר חוזה לטובת אדם שלישי כמשמעו בחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973.

  7. כותרות. הכותרות המופיעות במסמך זה הן למטרות נוחות בלבד, והן אינן מהוות חלק מתנאי שימוש אלו, והן לא יראו כמגבילות או משפיעות על אלו מהוראות מסמך זה.

  8. הסכם כולל. תנאי שימוש אלה בצירוף מדיניות הפרטיות מהווים ההסכם הכולל בינך ובין givein modiin ביחס לנושא הנדון כאן, והוא לא ישונה אלא בכתב, בחתימת שני הצדדים, או על ידי ביצוע שינוי בתנאי שימוש אלו על-ידי givein modiin כמפורט במסמך זה.

 

במידה ויש לך שאלות בנוגע לתנאי השירות אנא צור עמנו קשר.

 

מדיניות הפרטיות

1.מדיניות פרטיות

 1. givein modiin מכבדת את פרטיותך. כאשר אתה משתמש בשירותים שלנו, אתה בוטח בנו במידע שלך. אנו מבינים שזו אחריות גדולה ומשקיעים מאמצים רבים כדי להגן על המידע שלך.

 2. מטרת מדיניות זו להסביר לך בצורה שקופה מהו הבסיס לעיבוד כל מידע אישי שנאסף ממך באמצעות גלישתך באתר האינטרנט ובאיזה אופן ישמש המידע, אופן גילוי המידע כפי שנמסר על ידך לצדדים שלישיים והשימוש בקבצים או תגיות באתר האינטרנט.

 3.  givein modiin מחויבת להגן על המידע האישי שלך (כהגדרתו להלן) באופן העולה בקנה אחד עם חוקי הגנת המידע התקפים. נבקשך לקרוא בעיון את מדיניות זו בצירוף תנאי השימוש של givein modiin, ולהבין את עמדותיה ונהליה של givein modiin בנוגע למידע האישי שלך ולאופן שבו givein modiin תנהג.

 4. תנאי מדיניות הפרטיות המפורטים בלשון זכר הינם לשם נוחיות בלבד והיא מיועדת לשני המינים כאחד.

2.אישור המדיניות על ידי המשתמש

שימושך באתר על ידי רישום, גלישה או כניסה לאתר מהווים אישור מצדך כי קראת את מדיניות הפרטיות ואת נהלי givein modiin המפורטים בה, וכי אתה מסכים לכך ש givein modiin תעשה שימוש במידע האישי שלך (מידע אודות אדם), לרבות עיבוד (כולל איסוף, שימוש, גילוי, החזקה או העברה) של מידע על פי תנאי מדיניות זו. המידע המוחזק בידי givein modiin אודותיך עשוי להיות מוחזק ומעובד באמצעות קבצי מחשב ו/או במסמכים בכתב.

במידה שתמסור ל givein modiin כל מידע אודות אדם אחר, עליך להפנות את תשומת לבו של אדם זה כאמור למדיניות פרטיות זו.

לידיעתך, אינך חייב לפי חוק לספק מידע אישי, אך אם לא תספק אותו לא תוכל ליהנות מהאתר. אם אינך מסכים לתנאים שלהלן אנא אל תעשה כל שימוש באתר.

3.סוגי המידע הנאסף

 1. הגדרות

מידע אישי – הינו כל מידע ביחס לענייניו הפרטיים של אדם ו/או מידע אודות אדם מזוהה או הניתן לזיהוי; אדם הניתן לזיהוי הוא אדם אשר ניתן לזהותו בין במישרין ובין בצירוף עם נתונים נוספים שבידינו או שיש לנו גישה אליהם לדוגמא: שם מלא, כתובת דוא"ל, מספר טלפון, מספר זיהוי, נתוני מיקום, או עם גורם הנוגע לזהות הפיזית, הפיזיולוגית, הגנטית, הנפשית, הכלכלית, התרבותית או החברתית של אותו אדם.

מידע אנונימי – הנו מידע שאינו מאפשר ל givein modiin לפנות אליך או לזהותך, ואינו קשור למידע שניתן להשתמש בו לצורך כך. מידע זה כולל מידע שנאסף באופן פאסיבי על פעילותך באתר האינטרנט כגון נתוני שימוש (usage data ) במידה שמידע כאמור אינו מקושר למידע האישי שלך.

פירוט אודות סוגי המידע הנאסף ראה סעיפים 3.3 ו-3.4 להלן.

 1. לתשומת לבך, באפשרותך לבחור שלא למסור ל givein modiin מידע מסוים (לדוגמה, באמצעות שינוי הגדרות העוגיות שלך, אנא ראה סעיף 3.4.2) הבחירה אם למסור ל givein modiin כל מידע נתונה להחלטתך, אולם אם לא תעשה כן, תיתכן הגבלה על מאפייני האתר בהם תוכל להשתמש.

 2.  מידע הנמסר מרצון מידע הנמסר ל givein modiin מיוזמתך במהלך שימושך באתר הנאסף על ידינו.          

 3. מידע שנאסף באמצעות טכנולוגיה

 • קובצי יומן רישום – לצרכי תחזוקה שגרתית, ניתוח נתוני תעבורה ומתן ושיפור האתר, אנחנו משתמשים בקובצי יומן רישום שאוספים מידע כגון כתובות פרוטוקול אינטרנט (IP), מידע על דפדפנים, ספקי שירות אינטרנט (ISP), דפים מפנים/דפי יציאה, סוגי פלטפורמות, חותמות תאריך/שעה ומספר ומיקום בדף של לחיצות. אנחנו משתמשים במידע זה כדי לנתח מגמות, לנהל את האתר, לעקוב אחר תנועת משתמשים באופן מצטבר, לאבחן בעיות בשרתים שלנו ולאסוף מידע דמוגרפי נרחב לשימוש מצטבר. מידע זה אינו מקושר למידע נוסף המאפשר זיהוי אישי באמצעים סבירים. אנחנו משתמשים גם בכלי שירות למעקב המשתמש בקובצי יומן רישום כדי לנתח תנועות משתמשים ולשמור כתובות IP לצרכים סטטיסטיים אגרגטיביים.

4.כלי ניתוח מידע וטכנולוגית אינטרנט

אתר אינטרנט של givein modiin עושה שימוש במערכות ניתוח אינטרנטי לצורך ניטור, שיווק, פרסום ואחרות. מערכות אלו חשופות למידע האנונימי בלבד ולא למידע האישי (כהגדרתם בסעיף 3.1 לעיל).

5.נתוני רצף הקלקות (CLICKSTREAM DATA)

במהלך גלישה באינטרנט, נותר שובל של מידע אלקטרוני בכל אתר אינטרנט בו ביקרת. מידע זה, המכונה לעתים נתוני רצף הקלקותClickstream Data) ), עשוי להיאסף ולהישמר בשרת אתר האינטרנט. נתוני רצף ההקלקות מספקים ל givein modiin מידע אודות סוג המחשב ותכנת הדפדפן, כתובת אתר האינטרנט ממנה הגעת לאתר givein modiin, ובמקרים מסוימים, כתובת הדוא”ל שלך. אנו רשאים להשתמש בנתוני רצף הקלקות על מנת לקבוע את משך הזמן בו שוהים גולשים בכל דף באתר האינטרנט ואופן גלישתם באתר. מידע זה ישמש אותנו לצורך שיפור והתאמה אישית של אתר האינטרנט בלבד.

6.שימוש ושיתוף מידע

 1.  givein modiin תשתמש במידע האישי שלך אך ורק לצורך לשמו מסרת את המידע מיוזמתך (כגון: בקשתך להצטרף לרשימת תפוצה, בקשתך למציאת מקום להתנדבות וכו'). כמו כן, givein modiin עשויה גם לעשות שימוש במידע לצורך ניתוח נתונים וסטטיסטיקות ולצורך ציות לחוק ובירור תלונות, חשד להונאה או התנהגות בלתי הולמת.

 2. העברת מידע לגורמים שלישיים – אף על-פי שאנו עושים מאמצים לשמור על פרטיותך, ייתכן שנידרש על-פי חוק לחשוף מידע שסיפקת בעת שימושך באתר.
  כמו כן, ייתכן ונשתף את המידע האישי שלך במקרה ונאמין בתום לב כי יש בכך צורך לשם שמירה על עניין שלנו או של צד שלישי הנוגע לביטחון לאומי, לאכיפת החוק, ליטיגציה, חקירה פלילית, הגנה על בטיחותו של כל אדם או כדי למנוע מוות או נזק גופני קרוב, בתנאי שאנו סבורים כי אינטרס זה אינו מתבטל על ידי האינטרסים שלך או זכויות היסוד והחירויות הדורשות הגנה על הנתונים האישיים שלך.
  בנוסף, ייתכן גם שנחשוף מידע על אנשים המאיימים ו/או עשויים לפגוע בנו ובשירותינו (כגון הונאה מצד משתמשים, שליחת איומים, הפצת דואר זבל וכו'). כמו כן, givein modiin רשאית לשתף את המידע האישי שלך כנדרש להפעלה, תחזוקה ושיפור האתר.

 3. קבלני משנה וספקי שירות – אנחנו עשויים לשתף את המידע שלך עם ספקי שירות וקבלני משנה העובדים עמנו ו/או המספקים שירותים מסוימים מטעמנו בארץ ובחו"ל וזאת ככל שהדבר יידרש לצורך מתן השירות, שיפורו ופיתוח שירותים נוספים. כמו כן, אנו עשויים לאחסן מידע בשירותי ענן ששרתיו ממוקמים מחוץ לישראל.  חברות אלה אינן רשאיות לשתף או להשתמש בעצמן במידע המאפשר זיהוי אישי שאנחנו מספקים שלא עבורנו או לצורך תפעול האתר. בנוסף, אנחנו עשויים להעסיק גורמי צד שלישי מהימנים כדי לסייע בהפצת סקרים, פרסום ו/או תכנים. לאחר השלמת פרויקטים אלה, אנו דורשים כי כל המידע יוחזר אלינו. לבסוף, אנחנו משתפים מדי פעם מידע אגרגטיבי עם ספקי השירות שלנו. מידע זה אינו מכיל מידע המאפשר זיהוי אישי באמצעים סבירים והוא משמש לפיתוח תוכניות ותוכן שעשויים לעניין את המבקרים באתר האינטרנט שלנו.

7.מיזוג ורכישה

givein modiin רשאית להמחות ולהסב זכויותיה והתחייבויותיה, לרבות העברת המידע שלך, במקרה של מכירה ו/או מיזוג בו מועברת השליטה ב givein modiin ו/או בעיקר נכסיה ו/או באתר לצד שלישי כלשהו ובלבד שאותו צד שלישי יכנס בנעלי givein modiin לכל דבר ועניין הקשור בהוראות מדיניות זו.

8.אבטחת ושמירת מידע

 1. givein modiin נוקטת צעדים סבירים כפי הנהוג בתעשייה כדי לסייע בהגנה על אבטחת הנתונים האישיים שלך. givein modiin תפעל בהתאם לדין החל במקרה של כל פגיעה באבטחה, בסודיות או בשלמות המידע האישי שלך, ובמידה שנראה לנכון או אם נידרש על פי הדין החל, נמסור לך הודעה באמצעות דוא”ל, במסרון או באמצעות פרסום בולט באתר האינטרנט, בהקדם האפשרי וללא דיחוי בלתי סביר, ככל שהדבר עולה בקנה אחד עם (1) צרכים לגיטימיים של אכיפת חוק או (2) כל אמצעי הנחוץ לצורך קביעת היקף ההפרה ולהשבתה על כנה של שלמות מערכת המידע.

 2. אף שלא ניתן לערוב לאבטחת המידע באינטרנט או מחוץ לו, אנו עושים מאמצים סבירים מבחינה מסחרית לאסוף את המידע ולאבטחו בהתאם למדיניות הפרטיות ולכל החוקים והתקנות החלים.

 3. givein modiin מגבילה את הגישה למידע האישי שלך לאנשים הזקוקים לגישה כאמור על מנת לעבדו עבורה או לשם ביצוע עבודה ספציפית (כגון: נציג שירות לקוחות), אנשים אלו יהיו כפופים להסכמי סודיות. יחד עם זאת, יש לקחת בחשבון ששום אמצעי ו/או שירות אינם בטוחים באופן מוחלט, במיוחד כשהפעילות היא מקוונת.

 4. אם יש לך שאלות כלשהן בנוגע לאבטחת המידע שלך, אתה מוזמן לשלוח הודעה.

9.שלמות המידע

אנו בודקים את נהלים שלנו לאיסוף, שמירה ועיבוד מידע כדי לוודא שאנו אוספים, שומרים ומעבדים רק את המידע האישי הדרוש כדי להפעיל או לשפר את האתר. אנו נוקטים צעדים סבירים כדי להבטיח שהמידע האישי שאנו מעבדים הוא מדויק, שלם ועדכני, אך אנו תלויים במשתמשים שלנו לעדכון או לתיקון המידע האישי שלהם בכל עת. אין במדיניות פרטיות זו דבר המתפרש כחובה לשמירת מידע, ואנו רשאים, לפי שיקול דעתנו, למחוק או להימנע מאיסוף ושמירה של כל מידע.

10.קישורים

שים לב שאתר האינטרנט שלנו כולל קישורים שמובילים לאתרים אחרים. אתרים אלה עשויים לאסוף ממך מידע המאפשר זיהוי אישי. מדיניות פרטיות זו אינה כוללת את נוהלי איסוף המידע או המדיניות של אתרי אינטרנט כאלה ו/או כל גורם שלישי, וכל שימוש שתעשה בקישורים ו/או שירותים אלה הינו באחריותך בלבד.

11.זכויותיך

בכפוף לדין החל, עשויות לעמוד לך הזכויות הבאות בנוגע למידע אישי, כולן או חלקן:

 1. גישה למידע האישי שלך: עומדת לך הזכות לקבל מידע ולבקש גישה לנתונים האישים שאנו מעבדים  אודותיך;

 2. זכות לתיקון – הזכות לבקש מ givein modiin לתקן או לעדכן את הנתונים האישיים שלך כאשר הם אינם מדויקים או לא שלמים;

 3. הזכות למחיקה – הזכות לבקש שנמחק את הנתונים האישיים שלך;

 4. הזכות להגביל – הזכות לבקש מ givein modiin להפסיק באופן זמני או לצמיתות לעבד את כל הנתונים האישיים שלך או חלקם;

 5. זכות להתנגד או לבטל הסכמה – הזכות להתנגד לעיבוד הנתונים האישיים שלך מטעמים בקשורים למצבך או להתנגד לעיבוד הנתונים למטרות שיווקיות.

 6. כל זכות אחרת הקבועה בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ובתקנות שהותקנו מכוחו.

 7. במידה וברצונך לממש את זכויותיך כמצוין לעיל, נבקשך לשלוח הודעה עם פרטים שיאפשרו לנו לאמת את זהותך.

12.אכיפה

givein modiin בוחנת באופן שוטף קבוע את עמידתה במדיניות פרטיות זו. אל תהסס לפנות אלינו בכל שאלה בנוגע למדיניות פרטיות זו או בנוגע לטיפול שלנו במידע אישי, בכתובת כמפורט להלן. כאשר אנו מקבלים תלונות בכתב, מדיניות של givein modiin היא ליצור קשר עם המשתמש מתלונן. נשתף פעולה עם הרשויות הרגולטוריות המתאימות, לרבות רשויות מקומיות העוסקות באבטחת מידע, כדי לטפל בכל תלונה בנוגע להעברת מידע אישי שלא ניתן לפתור בין givein modiin לבין יחיד.

13.ילדים וקטינים

givein modiin אינה אוספת ביודעין מידע אישי מזהה מילדים מתחת לגיל 18. על המשתמשים מתחת לגיל 18 לקבל הסכמת הורה או משמורן לצפייה באתר. אם ייוודע לנו כי ילד מתחת לגיל 18 מסר מידע אישי מזהה באתר, נעשה מאמצים סבירים להסיר מידע זה מתיקיות האתר. שירותי givein modiin אינם מופנים לילדים מתחת לגיל 18 ואינה מעוניינת לקבל מידע אישי מילדים.

14.הסכמה לעיבוד מידע אישי

על ידי מסירת מידע האישי ל givein modiin בהתאם למדיניות פרטיות זו, כל משתמשי האתר, לרבות, אך לא רק, משתמשים בארה"ב, בישראל ובמדינות באיחוד האירופי, מבינים ומביעים את הסכמתם המפורשת למדיניות פרטיות זו ולאיסוף ועיבוד מידע אישי כאמור בחו"ל. השרת שעליו נמצא האתר עשוי להיות מחוץ למדינה שממנה ניגשת לאתר ועשוי להיות מחוץ לארץ המגורים שלך. חלק מהשימושים הנזכרים במדיניות פרטיות זו עשויים להיות כרוכים בהעברת המידע האישי שלך למדינות שונות ברחבי העולם, שלהן עשויות להיות רמות שונות של הגנה על פרטיות ממדינתך. על ידי אספקת מידע אישי שלך באמצעות האתר, אתה מסכים ומאשר כי אנו רשאים לאסוף, להשתמש, להעביר ולחשוף את המידע האישי שלך כפי שמתואר במדיניות פרטיות זו. הנך מאשר בזאת כי הסכמתך ניתנת באופן חופשי ולא בשל חובה חוקית.

15.שינויים במדיניות הפרטיות

אנו רשאים לשנות את מדיניות הפרטיות בכל עת. במקרה של שינוי נוהלי הפרטיות שלנו, נשנה מסמך זה כך שתוכל לדעת איזה מידע אנחנו אוספים, כיצד אנחנו עשויים להשתמש בו ובפני מי אנחנו עשויים לחשוף אותו. נודיע לך על כל שינוי מהותי במדיניות פרטיות זו על-ידי פרסום הודעה בולטת באתר האינטרנט שלנו ובמקרה שנרצה להחיל שינוי זה גם על מידע שכבר מסרת לנו גם נשלח לך הודעה במטרה לבקש את הסכמתך לכך. מומלץ לעיין בהצהרה זו מדי פעם כדי לקבל מידע על האופן שבו אנחנו מגנים על המידע שלך.

16.יצירת קשר

תודה שקראת את מדיניות הפרטיות שלנו. אם יש לך שאלות בנוגע למדיניות זו, אנא פנה למנהל אבטחת המידע של givein modiin בכתובתwww.giveunmodiin.co.il

 

הצהרת נגישות

givein modiin שמה דגש רב על החשיבות שבהנגשת הארגון לכל אזרח.

הארגון נוקט מאמצים ומשקיע במשאבים רבים כדי לפעול לביצוע התאמות נגישות שיביאו לכך שכל אדם יוכל לקבל את השירותים אשר מיועדים לכלל הציבור באופן עצמאי, מקצועי שוויוני, מכבד והנגיש ביותר.

דרכי פנייה לעזרה, בקשות והצעות לשיפור בנושא הנגישות:

במידה ונתקלת בקושי כלשהו בנושא הנגישות, או ככל שישנן הצעות כלשהן לשיפור, ניתן לשלוח פנייה באמצעות האתר/המייל/ הטלפון, ואנו נעשה כל מאמץ בניסיון למצוא עבורך פתרון מתאים ולטפל בפנייתך בהקדם האפשרי.

רכזת הנגישות של ארגון givein modiin היא רונית שטייגמן.

מטרת הנגשת אתר הארגון הינה לאפשר גם לאנשים עם מגוון מוגבלויות, להצליח לנווט בין דפי האתר בצורה הטובה ביותר.

התאמות הנגישות בוצעו עפ"י המלצות התקן הישראלי (ת"י 5568) לנגישות תכנים באינטרנט ברמת AA ומסמך WCAG2.0 הבינלאומי.

האתר מספק מבנה סמנטי עבור טכנולוגיות מסייעות ותמיכה בדפוס השימוש המקובל להפעלה.

בנוסף, האתר מותאם לתצוגה בדפדפנים הנפוצים ולשימוש בטלפון הסלולרי.

אם במהלך הגלישה באתר נתקלתם בבעיה בנושא נגישות, נשמח אם תדווחו ואנו נדאג לטפל בנושא בהקדם.

ליצירת קשר לבקשות והצעות שיפור בנושא נגישות

פנו אל: רונית שטייגמן

מספר טלפון: 08-6499701

תקנון פרטיות
הצהרות נגישות
bottom of page