top of page
תמונת נוף של מודיעין-מכבים-רעות

אודות ארגוני המתנדבים

מי אנחנו

ארגון המתנדבים מרכז בשיתוף עיריית מודיעין מכבים רעות את פעילות ההתנדבות בעיר.
בעיר פועלים כ 90 ארגוני התנדבות המפעילים כ-6000 מתנדבים ומתנדבות.

הארגון מסייע לתושבים, תושבות, נוער ועסקים להתנדב במסגרות ההתנדבות בעיר ומסייע לחיבור בין המתנדבות, המתנדבים והתושבים.

מי אנחנו
חזון ומטרות

חזון ומטרות

ארגון ההתנדבות בעיר מודיעין מכבים רעות פועל לעידוד והרחבת פעילות ההתנדבות בעיר והפיכתה של העיר למובילה בתחומי הסיוע לקהילה והמעורבות החברתית של תושבותיה ותושביה.

 

מטרות הארגון

 1. העלאת המודעות לקיומם ופעילותם של ארגוני המתנדבים בעיר:

  1. לצרכי גיוס מתנדבים ומתנדבות ומשאבים לפעילות ארגוני ההתנדבות.

  2. הנגשת פעילות ההתנדבות של הארגונים לצרכנים הזקוקים לסיועם.

  3. איתור הקהל שיכול להעזר בארגוני ההתנדבות. 

 2. הנחלת ערך ההתנדבות, בדגש ערך חינוכי, בחייהם של התושבים והתושבות בעיר, ילדות, ילדים ובני נוער.

 3. מתן כלים לארגוני ההתנדבות לניהול פעילותם (הקניית ידע והכשרות, מערכות לניהול מתנדבים וצרכנים וכן פלטפורמות לגיוס מרכזי של מתנדבים ומשאבים עבור ארגוני ההתנדבות הפועלים בעיר.

 4. חיזוק ויצירת שיתופי פעולה, מיזוג והגברת התאום בין ארגונים הפועלים בתחומים דומים על מנת להגדיל את יעילות ארגוני המתנדבים במתן שירותים וסיוע לתושבים.

 5. תיאום מלא עם הגורמים השונים בעירייה - מחזיק תיק ההתנדבות בעיר, פעילות גורמי אגף הרווחה וגורמי עירייה בתחומי קהילה וחברה, חינוך, דוברות, תרבות וספורט וכן ייעוץ משפטי.

 6. בנייה וטיפוח הקשר עם בעלי ובעלות עסקים וחברות הפועלות בעיר לשילובם בפעילות ההתנדבות והתרומה לקהילה.

 7. גיוס ארגוני התנדבות שאינם רשומים להצטרף למסגרת ארגוני ההתנדבות.

 8. יצירה ושמירת קשר עם מתנדבות ומתנדבים הפועלים בעיר.

 9. רתימת הנהגת העיר ומוסדותיו להצבת גופי המתנדבים במקום המרכזי בעשייה היום-יומית של העיר.

מבנה ארגוני

מבנה ארגוני של ארגוני המתנדבים

יו"ר ארגוני המתנדבים

המבנה כולל את יו"ר ארגוני המתנדבים הנבחר על ידי פורום יו"ר ארגוני המתנדבים. הוא המוביל, המרכז והמנהל של ארגון המתנדבים בעיר.
יו"ר ארגוני המתנדבים פועל בכפיפות להחלטות הועד המנהל של הארגון, בהנחיה של מחזיק תיק המתנדבים בעירייה ובתיאום מלא עם רכזת המתנדבים בעירייה.
כמו כן היו"ר מפעיל את הצוותים הביצועיים של הארגון בסיוע של גורמי העירייה השונים למימוש החלטות הוועד המנהל ותוכניות העבודה של הארגון.

הוועד המנהל של הארגון

הוועד המנהל של ארגון המתנדבים הינו גוף שנציגיו נבחרים על ידי פורום יו"ר ארגוני המתנדבים בעיר, והוא כולל את יו"ר ארגון המתנדבים בעיר, ובנוסף 4 יו"ר של ארגונים רשומים הפועלים בעיר ואת נציגת העירייה - רכזת המתנדבים.
הוועד המנהל משמש כגורם המטה שתפקידו לדון ולאשר את תקנון הארגון, אסטרטגית הארגון, החזון המטרות והמשימות, המבנה הארגוני, תוכניות העבודה, משאבים ותקציבים.
הועד המנהל יפעל בכפוף לייעוץ משפטי של יועץ המשפטי של ארגון המתנדבים וייעזר בייעוץ ארגוני.

ייעוץ משפטי

את הארגון ילווה בהתנדבות מלאה יועץ משפטי שהינו עורך דין מוסמך בלשכת עוה"ד של ישראל (להלן:"היועמ"ש"). הייעוץ יהא בכל סוגייה משפטית הנדרשת לארגון, כולל אישור פעולות שונות ונוכחות בהליך בחירות הועד המנהל ויושב הראש של הארגון.
היועמ"ש הינו מינוי ישיר של יו"ר הארגון. הייעוץ המשפטי ייעשה בתיאום ובשיתוף פעולה עם היועמ"ש של העירייה.

ייעוץ ארגוני

ארגון המתנדבים בעיר ילווה בייעוץ ארגוני המתמקד בארגון ובתהליכים בתוכו ובסביבתו, ונועד לסייע בשיפור התפקוד שלו. הייעוץ הארגוני יתמוך בארגוני המתנדבים על פי תכנית עבודה המתואמת עם רכזת ההתנדבות בעיר ובאישורה לתקצוב הפעילות. 
מטרתו של תהליך הייעוץ לעזור לארגון להגדיר ולהשיג את מטרותיו ולצמוח וכן לסייע ליו"ר ומנהלים בארגוני ההתנדבות להבין ולהגדיר את מטרות הארגון לרכז פעילויות גיבוש ועבודה משותפת בין הארגונים.

 

ארגונים פעילים ורשומים

ארגוני מתנדבים ועמותות הפועלות בעיר ורשומות כארגון הפועל במסגרת ארגוני המתנדבים בעיר.
יו"ר ארגוני המתנדבים הרשומים זכאים לבחור ולהיבחר לוועד המנהל ולתפקיד היו"ר.
ארגוני התנדבות רשומים יסתייעו בכלים וידע לגיוס מתנדבים ומשאבים וקיום פעילויות נרחבות שיוקצו על ידי ארגון המתנדבים בעדיפות למען מימוש פעילותם ההתנדבותית בעיר.
על ארגונים רשומים יחולו כללי תקנון הארגון. הוועד המנהל של ארגוני המתנדבים יאשר את הארגונים הרשומים, לאחר אישור היועמ"ש.
מובהר בזאת כי באתר המתנדבים יכללו ארגוני מתנדבים רשומים בלבד.

ארגונים פעילים ויוזמות התנדבותיות בעיר שאינם רשומים

ארגונים ופעילויות התנדבות בעיר, שאינם רשומים, אינם מהווים חלק מהארגון אך יוכלו להיעזר בארגון ככל הניתן ועל פי האפשרויות שיהיו בארגון המתנדבים. ארגון המתנדבים יפעל לגיוס ארגונים רשומים .
ארגונים שאינם רשומים לא יוכלו  להיבחר לוועד המנהל ולתפקיד יו"ר ארגוני המתנדבים על פי התקנון.

צוות ביצועי

מספר צוותי עבודה יוציאו לפועל את החלטות הועד המנהל ויביאו לביצוע של תוכנית העבודה.
כל הצוותים ובכללם מוקד השירות יפעלו בהתנדבות מלאה.

מרכז שירות

מרכז השירות יפעל כמוקד המסייע בכל תחומי ההתנדבות בעיר, לתושבים, תושבות, מתנדבים, מתנדבות וארגוני התנדבות.

ארגונים יוכלו לפנות למוקד בבקשות סיוע שונות, אשר יענו בהתאם ליכולת ולאפשרויות העומדות בפני הארגון באותה העת, ובמקביל יפעל לשיתוף פעולה בין הארגונים השונים לצורך כך.
מתנדבים יוכלו לפנות למוקד לקבל עזרה בידע, הנחייה, ביצוע פעילויות התנדבות. המוקד יפעל כמוקד לקליטת מתנדבים, מתנדבות וארגונים חדשים, ובמקביל יפעל כמוקד לתושבים ותושבות הזקוקים לסיוע באמצעות ארגוני המתנדבים הפועלים בעיר.
המוקד יפעל כמרכז קשר ותיאום פעילויות לארגוני המתנדבים בחירום בשיתוף מוקדי רווחה והביטחון בעיר.

צוותי ביצוע אחרים

צוותים יוקמו על פי הצורך לניהול שוטף ולביצוע פרויקטים למימוש המטרות של ארגוני המתנדבים.

צוותי העבודה יפעלו בעיקר בתחומי: פרסום ושיווק וניהול המדיה והתוכן באתר, תהליכים וטכנולוגיות, קשר לעסקים, גיוס מתנדבים ומשאבים ותפעול אירועים.
בראש צוותי הביצוע יעמדו ראשי צוותים מקרב מתנדבים בעיר בעלי רקע מקצועי וניסיון בתחומי הפעילות של כל צוות, בשאיפה ישולב בכל צוות  יו"ר ארגון אחד לפחות.

כל פעילויות צוותי העבודה יבוצעו במתואם עם גופי העירייה הרלוונטיים בהתאם לצורך.

מבנה ארגוני

2022 תכנית עבודה - פעילויות ומשימות

רבעון ראשון

 1. הקמת הארגון בהתאם למבנה הארגוני המוצע.

  1. הקמת וועד מנהל.

  2. הקמת צוות ביצוע בהתבסס בעיקר על מתנדבים בעיר  (המשך תקצוב ייעוץ ארגוני מתקציבי העירייה).

  3. עדכון התקנון ליישום המבנה הארגוני, הגדרת תפקידים, תחומי אחריות.

 2. הגדרת אסטרטגיה לשיווק, פרסום ומיתוג ארגון המתנדבים.

 3. אפיון ראשוני והגדרת דרישות לפלטפורמות דיגיטליות, אפיון הפתרון ליישום.

 4. סקר צרכים של ארגוני המתנדבים.

 5. איתור משרד זמני וחדר פגישות לפעילות הארגון.

 6. התנעת פעילויות צוותי עבודה ככל שיתאפשר, עם הקמתם.
   

רבעון שני

 1. מיסוד פעילות ארגוני המתנדבים בארגון המתנדבים (תקנון, תהליכים).

 2. הקמת מאגר ארגוני ההתנדבות ואחרים וניהולם בפלטפורמה.

 3. הגדרת תהליכים וצוותים לגיוס מתנדבים ומשאבים.

 4. ניהול מלא של היומן השנתי של הארגון פעילויות הארגון ופעילויות הארגונים הרשומים.

 5. אפיון צרכי בית המתנדב  (משרד, חדר דיונים, חדר פעילויות עד 50 איש, אחסון).

 6. תחילת יישום פלטפורמות דיגיטליות ב 2 שלבים : שלב א רבעון שני ושלב ב רבעון שלישי.

 7. השקת תכנית פרסום ושיווק ארגוני המתנדבים.

 8. השקת תכנית להתמקצעות יו"ר ארגוני התנדבות ומתנדבים.

 

רבעון שלישי

 1. השלמת היישום של המערכות הדיגיטליות והטמעת השימוש המלא לתפוקות מלאות מהמערכות.

 2. השקת תכנית לגיוס משאבים ומתנדבים.

 3. השקת תכנית השירות למתנדבים וארגוני מתנדבים.

 4. השלמת הגדרת פעילות ארגוני המתנדבים בחירום.
   

רבעון רביעי

 1. הגעה לתפעול מלא של ארגוני המתנדבים על פי התוכנית.

 2. אירוע יום/שבוע המתנדב.

 3. הפקת לקחי הפעילות.

 4. בניית ת. עבודה 2023.

תכנית עבודה 2022

החלטות ועד מנהל

-בקרוב-

החלטות ועד מנהל

דבר ראש-העיר

מתנדבות ומתנדבים יקרים,

 

בתוך שגרת יומכם העמוסה, בין חיי המשפחה לבין האתגרים היומיומיים, בחרתם לעשות עוד משהו - משהו משמעותי, שאתם לא מוותרים עליו: עשייה למען הזולת.

 

מודיעין מכבים רעות היא מהערים המובילות בישראל בתחום ההתנדבות, הודות להון האנושי הייחודי והאוכלוסייה האיכותית המתגוררת בעיר.

העיר צומחת ומתפתחת ומונה כיום כמאה אלף תושבים. בהתאם לכך גדלים גם ארגוני המתנדבים הפועלים בה, המונים כיום למעלה מ- 90 ארגונים ובהם חברים, אתם, אלפי מתנדבות ומתנדבים.

ראש העיר חיים ביבס

הרצון לפעול בהתנדבות מלאה למען האחר, איננה מובנת מאליה. היא מעוררת השראה וגאווה ויותר מכך, היא בונה קהילה וחברה איכותית ואיתנה. תושבי העיר, שבוחרים להתנדב, מחזקים את הקהילה והחברה בעיר ובזכות כל אחת ואחד מכם, העיר שלנו טובה יותר ויפה יותר.

אתר המתנדבים נועד לשמש בית עבורכם ועבור התושבים המעוניינים להצטרף לפעילות המבורכת. כאן תוכלו ללמוד על הנעשה בתחום ההתנדבות בעיר, לשמוע על פעילויות שנעשות על ידי העמותות והארגונים השונים וכמובן לחשוף את הפעילויות שלכם.  

 

ברצוני להודות ליו"ר ארגוני המתנדבים, יובל כהן, ולרכזת תחום המתנדבים בעירייה, רונית שטייגמן בניאן, ולכלל עובדי האגף לשירותים חברתיים של העירייה, אשר פועלים בכל ימות השנה, עבור המתנדבים ומסייעים לארגונים ולמתנדבים.

 

ותודה מיוחדת לכם, המתנדבות והמתנדבים!

כל אחת ואחד מכם מחולל, בדרכו האישית והצנועה, שינויים גדולים ומשמעותיים בעיר שלנו ובחברה בכלל, ועל כך אני מודה לכם.

יישר כוח.

 

שלכם,

חיים ביבס

ראש העיר

מודיעין-מכבים-רעות

דבר ראש העיר
דבר מחזיק תיק המתנדבים

דבר סגן ראש העיר ומחזיק תיק ההתנדבות

מתנדבות, מתנדבים ותושבים יקרים,

עשרות ארגוני ההתנדבות, יחד עם אלפי המתנדבים הפועלים בעירנו הנם בליבה של העשייה החברתית למען הקהילה.  רוחה של ההתנדבות וערכיה, בקרב צעירים ומבוגרים ניכרים בכל תחומי החיים והקהילות בעיר.

כמחזיק תיק המתנדבים בעירייה אני פוגש יום יום את העשייה המבורכת של המתנדבים הרבים הפועלים בעירנו ובכך הם הופכים את עירנו למובילה בתחומי ההתנדבות. אין ספק שמודיעין-מכבים-רעות היא עיר ההתנדבות האמיתית.

סגן ראש העיר מויש לוי

אתר זה, המופעל על ידי ארגון המתנדבים, מקשר בין ארגוני ההתנדבות בעיר ועשייתם המבורכת לבין תושבי העיר. הוא מאפשר לכולנו למצא את תחומי ההתנדבות המתאימים לנו וכן לפנות לארגוני המתנדבים במקרה ודרושה לנו עזרה.

אני מוקיר את פועלם של ארגוני ההתנדבות, מובילי הארגונים ואתכם המתנדבים הרבים ומודה לכם על הרוח והערכים שאתם יוצרים בעשייתכם בקרב קהילות העיר ותושביה.

אני מודה לוועד המנהל של ארגוני המתנדבים, לרכזת המתנדבים בעירייה ולצוותי המתנדבים על העשייה הרבה, על התווית החזון והדרכים לחיזוקה ועידודה של פעילות ההתנדבות בעיר.

חזקו ואימצו,

משה (מויש) לוי

סגן ראש-העיר ומחזיק תיק ההתנדבות

מודיעין-מכבים-רעות

דבר יו"ר ארגוני המתנדבים

מתנדבות, מתנדבים ותושבים יקרים,

העיר שלנו מודיעין מכבים רעות התברכה באלפי מתנדבים, בני נוער, צעירים ומבוגרים הפועלים במסגרת עשרות ארגונים ועמותות הפועלות בעיר.
 

אתר ארגוני המתנדבים בעיר נועד לחבר את התושבים לפעילויות ההתנדבות בעיר. להכיר, להתנדב ולפנות אלינו המתנדבים כאשר אנחנו זקוקים לסיוע.
ארגוני ההתנדבות פועלים בתחומי החינוך, הבריאות, הגיל השלישי, נשים, חיילי צהל, איכות הסביבה, נוער, צרכים מיוחדים ועוד תחומי פעילות רבים ומגוונים בקהילות השונות.

יובל כהן, יושב ראש ארגוני המתנדבים

יובל כהן

יו"ר ארגוני המתנדבים ויו"ר עמותת רצים ותורמים לקהילה

מודיעין-מכבים-רעות

רבים מתושבי העיר וכן עסקים הפועלים בעיר מוצאים את דרכם להתנדבות בקהילה בדרכים שונות ומגוונות.

התברכנו בעיר שראשיה ופרנסיה רואים בפעילות ההתנדבות ערך חשוב בקרב תושבי העיר צעירים ומבוגרים, מסייעים ומוקירים את המתנדבים וראשי הארגונים הפועלים ימים כלילות למען חברה טובה ובריאה בעירנו. אנו ארגוני המתנדבים פועלים בשיתוף מלא עם הנהגת העיר בעיר על אגפיה השונים ועל כך תודתנו העמוקה.

נפלה בחלקי הזכות לשרת את ארגוני ההתנדבות בעשייה למען תושבי העיר ואני מודה לכם המתנדבים ולתושבים בעירנו על הסיוע והשתתפות למען הקהילה.

נלך בדרך הציווי "ואהבת לרעך כמוך" ונמשיך לעשות למען הקהילה בעיר מודיעין מכבים רעות.

 

בהוקרה וברגשי תודה עמוקים,

דבר יו"ר ארגוני המתנדבים
ועד מנהל

ועד מנהל

דינה אברג'יל- יו"ר ויצו

רונית שטייגמן- רכזת מתנדבים עיריית מודיעין-מכבים-רעות

רוחי גנור יועצת ארגונית, ארגוני התנדבות מודיעין

יובל כהן- יו"ר ארגוני המתנדבים

חיים דואק - יו"ר אקים

שושי כהן- יו"ר פוש

אלי רוזנברג- יו"ר יד שרה

צוות ארגוני המתנדבים

עו"ד נילי ש"ץ- יועצת משפטית

חדוה בידרמן בירן- מנהלת מרכז שירות התנדבות

בני קלמן- מנהל תפעול

צוות ארגוני המתנדבים
היחידה להתנדבות
ידיים אוחזות

היחידה להתנדבות -

האגף לשירותים חברתים

היחידה להתנדבות באגף לשירותים חברתיים מקדמת את נושא ההתנדבות העירוני ובכללו את נושא ההתנדבות למען אוכלוסיות רווחה.
העיר מודיעין מכבים רעות משופעת בארגוני מתנדבים כמעט בכל תחום בחיים. הפעילות ההתנדבותית נעשית באהבה, אכפתיות ונתינה.

היחידה פועלת בשיתוף פעולה מלא עם פורום ארגוני המתנדבים בעיר.
המתנדבים תורמים תרומה מהותית ומשמעותית לקהילה, עוזרים לשכבות החלשות, מספקים הרגשת בטחון עידוד וכתף תומכת.

פעילות היחידה להתנדבות כוללת גיוס, הכשרה, הדרכה וליווי המתנדבים הפועלים במסגרת פרויקטים או באופן פרטני למען הפרט, המשפחה והקהילה.
המתנדב מבוטח בזמן הפעילות ההתנדבותית על ידי הביטוח הלאומי ובאמצעות רכזת ההתנדבות באגף.

bottom of page